Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตรอาจารย์สมศักดิ์ชัย
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านการบริการ
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร ทั่วไป

การสื่อสารและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Conflict Management)

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารที่ “ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความ และรวดเร็ว” และการทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่..

10/09/2561

เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ (Communications Technique to Influencing Skills)

ต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบัน ทักษะการพูดมีความสำคัญมากเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่หากทุกคนในองค์กรมีทักษะการพูดที่ดี พูดเจรจาต่อรอง พูดโน้มน้าวได้ดี จะยิ่งเป็นการส่งเสริมทักษะให้สามารถเพิ่มยอดขาย คุยกันราบรื่น สื่อสารกันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้น แต่จะพูดอย่างไรให้เจรจาต่อรองและโน้มนาว..

14/08/2561

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting Techniques)

หลักการและเหตุผล ในองค์กรมีการทำงานร่วมกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการร่วมนั่งคุย ปรึกษาหารือกัน ร่วมตัดสินใจ นั้นคืออีกงานที่หนีกันไม่ได้ “การประชุม” ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารและการทำงานเป็นทีม (Team work) การประชุมที่มีประสิทธิภาพต้องมีเป้าหมายแน่นอน มีวาระการประชุมชัดเจน ใช..

14/08/2561

การสรุปรายงานด้วย A3 แผ่นเดียว ( A3 Report )

โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่..

30/07/2561

การทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goal Setting for High PerformanceAchievement)

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองท..

07/07/2561

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน Human Relationship for Work Happiness

การเสริมสร้างความสาเร็จและประสิทธิผลจากการทางานที่ดีขึ้นในองค์กร ไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของบุคลากรเพียงปัจจัยเดียว แต่หนึ่งในปัจจัยที่สาคัญ คือ ความสามารถในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เราต้องร่วมงานด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องงานที่รับมอบหมาย การส..

23/06/2561

การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

ในการทำงานผู้บริหารหรือผู้จัดการมักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงาน หากผู้บริหารหรือผู้จัดการไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต..

19/06/2561

การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

หลายครั้งที่การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องงาน โดยหวังให้ลุล่วงไปด้วยดี แต่ด้วยการมองไม่ครบรอบด้าน กลับเกิดอีกปัญหาขึ้นมา ซึ่งเป็นผลกระทบแบบคาดไม่ถึง ส่งผลเสียหายต่อเนื่อง ทั้งเวลา ทรัพยากร และบรรยากาศการทำงาน หรือส่งผลกระทบไปจนถึงลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ ทักษะการมองปัญหาแบบองค์รวมเพื่อช่วยแก้ปัญหาอย..

12/05/2561

แผนที่ทางความคิด (Mind Mapping)

จากงานวิจัยด้านสมองได้พบว่า คนเรามีการใช้ศักยภาพการทำงานของสมองไม่เกิน 10% ซึ่งเป็นที่ น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่หากเราได้เรียนรู้ที่จะให้สมองทั้ง 2 ซีกได้ถูกฝึกฝนให้ทำงานประสานกัน โดยผ่านการเรียนรู้ด้านแผนที่ความคิด (Mind Map) จะทำให้อีก 90% ถูกดึงมาใช้ ซึ่งจะทำให้เรามีความจำดีขึ้น คิด วิเคราะห์ แยกแ..

12/05/2561

เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)

“ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา” “อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แท้จริงแล้วคือเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่เป็นการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานต่างหาก ..

05/05/2561
จำนวนทั้งหมด รายการ