Register
E-Newsletter : สมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฟรี
Subscription Unsubscription

WISDOM MAX CENTER

Intellectual Knowledge

We are the Training Institute that is committed to providing knowledges and potentials for people development

Courses

หลักสูตร

 • ทั้งหมด
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึก
 • หลักสูตร บริหารการผลิต Productivity
 • หลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตร ด้านการเงิน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ
 • หลักสูตร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • หลักสูตร ด้านภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาส่วนบุคคล
 • หลักสูตร ด้านการลดต้นทุน
 • หลักสูตร ด้านการบริหารการจัดซื้อ
 • หลักสูตร ด้านการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ด้านการบริการ
 • หลักสูตร ด้านคุณภาพ
 • หลักสูตร ทั่วไป

การทำงานข้ามสายงานและการร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร, Cross Functional & Collaboration for Driving Goal

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงแล้ว ความหลากหลายไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไป ในทางตรงกันข้ามความหลากหลายก็เป็นเสน่ห์และคือคุณค่า หากบริหารจัดการเป็น ก็กลายเป็นประ..

16/10/2560

การตีความและการประยุกต์ใช้ OHSAS 18001:2007 (Requirement & Interpretation OHSAS 18001:2007)

มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ( Occupational Health and Safety Management System – OH&S) OHSAS 18001 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การยอมรับและถือปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างถ่อง..

13/10/2560

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน Smart Communication & Coordination for Success

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน” มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม อีกทั้งสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานไ..

12/10/2560

ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง Proactive Leader for High Performance Team

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันTeamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนว..

11/10/2560

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

หลักสูตร Leadership & Change ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ยุค..

10/10/2560

เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนและแนะนำงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนและแนะนำงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “ถ่ายทอดและแนะนำงาน” รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนและแนะนำงานอย่างมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่..

10/10/2560

Leading for High Performance Team for Supervisor

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด หลักสูตร ทักษะการบริหารจั..

09/10/2560

การสร้างแรงจูงใจ และแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ (Inspire to Change)

ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายต่างๆเข้ามาในชีวิต หลายๆครั้งที่เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเอง ได้เห็นศักยภาพดีๆ คุณค่าดีๆ ในตัวเอง ที่มีบางครั้ง เรามองค..

09/10/2560

การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน Leading Yourself for Success

หลักสูตร การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานแบบ คนไทย และรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เ..

06/10/2560

แนวคิดและเทคนิคการจัดการแบบลีน และ VE (LEAN and VE Management)

ลีน (Lean) เปรียบเสมอเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ ในการผลิตโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการจัดการกระบวนการ คือ การมุ่งแนวคิดปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาลดความสูญเปล่าเท่านั้น โดยปรัชญาองค์กรแห่งลีนจะมุ่งปรับปรุงในทุกส่วนขององค..

30/09/2560
จำนวนทั้งหมด รายการ